מכתב לדוגמא ועד בית

-- להורדת המסמך בגרסת Word לחץ כאן --

‏א' סיון תשע"ח

‏15/05/2018

לכבוד:

מר

דירה מספר

שלום רב

הנדון עיכוב מתמשך בתשלום  חובך - חלקך בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבניין

מכתב זה נכתב ונשלח אליך, לאחר ששיחות שונות שקיימנו אתך בנושא הסדרת חובך לועד בית לא הועילו. אנחנו מקווים, כי מכתב זה יניע אותך להסדירו בהקדם.

על פי הרישום והמעקב הקפדניים של הוועד, כפי שהם מופיעים בפרוטוקולים של ישיבותיו, מתברר כי על אף שזה מכבר עברו מועדי התשלום, טרם שילמת את חלקך בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף בבניין בשישה החודשים האחרונים, כמתחייב וכנדרש מכל דיירי הבניין.

יתרת חובך היא:

יתרת חובך כדלקמן:

1 .חודש סך _______________

2 .חודש סך _______________

3 .חודש סך _______________

4 .חודש סך _______________

5 .חודש סך _______________

6 .חודש סך ________________

סך הכל ₪ .

על פי הפירוט הבא:

1 .עבור: .

2 .עבור: .

3 .עבור: .

4 .עבור: .

5 .עבור: .

לידיעתך,

בחוק המקרקעין תשכ"ט 1969 בפרק  ו',הדן בעניין בתים משותפים, בסעיף 58 כתוב: "כול בעלי הדירות חייבים בתשלום הוצאות "ניהול ואחזקת" הבית המשותף. החלוקה היא על פי שטח הרצפה של כול דירה ודירה. לוועד הבית אין שום עניין וקשר אם הדיירים הזמניים לצורך עניין זה".

אשר על כן, אם בתוך 10 ימים, ממועד כתיבתו ומסירתו של מכתב זה, לא תסדיר את חובך, ניאלץ לפנות לאגודה לתרבות הדיור לצורך הגשת תביעה בפני המפקח לרישום מקרקעין.

למען שמירה על יחסי שכנות טובים, כמקובל וכראוי, וכדי לא לאלץ אותנו לנקוט צעד, אשר אותו ננקוט, אם וכאשר, רק בהעדר כל ברירה אחרת, אנחנו מבקשים ממך להסדיר את החוב בהקדם האפשרי.

יצוין, כי אי הסדרת החוב גורמת עוול בלתי מוצדק לשאר דיירי הבניין, הממלאים את חובותיהם בכלל ומשלמים את מסי הוועד, כנדרש מהם, במועדם.

בכבוד רב,

נציגות ועד הבית

-- להורדת המסמך בגרסת Word לחץ כאן --

No Comments Yet.

Leave a comment