Category Archives: ללא קטגוריה

פרוטוקול החלפת ועד בית

פרוטוקול ועד בית הוא מסמך רשמי ומחייב. על גזבר ועד הבית למלא אותו בקפידה בכל אחת מישיבותיו של הוועד. על מסמך זה חייבים לחתום דיירי הבניין וכך, כשהוא חתום, הוא מהווה אסמכתא משפטית הן להחלטה והן לערעור. לדיירי הבניין שמורה הזכות לעיין בפרוטוקול בכל זמן סביר לאחר פנייה בכתב המיועדת לגזבר. ישיבה שבה נדונה החלפת…
Read more